Армираната насипна подпорна конструкция (Армиран насип, Армонасип)

начало : Приложения : Армираната насипна подпорна конструкция (Армиран насип, Армонасип)

Армираната насипна подпорна конструкция (Армиран насип, Армонасип) принципно се различава по начина си на работа от всички видове корави подпорни съоръжения – бетонови и стоманобетонови подпорни стени, включително и анкерни, зидани конструкции, габиони и др. Всички те осъществяват външно укрепване (по външната повърхност на ската/откоса), докато армираният насип осигурява вътрешно укрепване на почвения масив (като част от него), ангажирайки почвения масив зад потенциалната хлъзгателна повърхнина чрез вложената армировка. От тази основна разлика, както и от значителните технологични преимущества, произтичат и основните предимства на армонасипната подпорна конструкция:

 • Значително по-ефективна в поемането на натоварванията и предаването им на земната основа, което й гарантира повишена устойчивост, както за основна комбинация на товарите, така и при сеизмично въздействие
 • Много по-адаптивна към теренните условия и геометрията на проекта, което дава възможност и за реализиране на т. н. "невъзможни" проекти – при които това решение е единственото възможно
 • Вложената геосинтетична армировка за стабилитета на откоса подобрява в значителна степен якостните и деформационните характеристики на насипното тяло и във вертикално направление, което е още едно предимство при пътни и ж.п. обекти
 • В повечето случаи армираният насип е изграден от дрениращ материал, което решава отвеждането на попадналите в армонасипното тяло води и спестява средства за изпълнение и поддържане на дренажна система
 • Осигурява значителни технологични предимства - липса на мокри процеси, съкратен срок за изпълнение, възможност за строителство на практика и през четирите сезона
 • Армонасипната подпорна конструкция е по-икономична, при това ефектът расте с увеличаване на височината й
 • Постига се и екологичен ефект – най-често армонасипната конструкция се изпълнява със затревено лице, което й позволява да се „впише” по най-естествен начин в ландшафта, освен това геосинтетичните материали са инертни и не оказват вредно въздействие върху околната среда.

 
ПРОДУКТИ
Моноориентирани геомрежи TENAX ТТ RW; TENAX TT GS;

                                          TENAX FLEXA


  
ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

 • Подпорни и укрепителни стени
 • Противосвлачищни конструкции 
 • Стръмни насипни пътни и ж. п. откоси
 • Защитни диги, диги на депа, звукозащитни бариери и дрРЕАЛИЗИРАНИ ОБЕКТИ »
RANKONIC - Design & Construction

Created by BIAnet