Стабилизиране на слаба земна основа

начало : Приложения : Стабилизиране на слаба земна основа

 Чрез армиране на насипната основа се постига:

 • По-добро разпределение на натоварването и повишаване на носещата способност на основата
 • Необходимата носеща способност при намалена дебелина на пласта насипен материал
 • Значително намаляване на абсолютните и особено на относителните деформации
 • Повишаване на устойчивостта на конструкцията при динамични натоварвания
 • Увеличаване на експлоатационния срок на конструкцията
 • Съкращаване на срока за строителство
 • Съществен икономически ефект - обратно прополционален на носещата способност на земното легло
 • Екологичен ефект - изразява се от една страна в намаляване на количествата кариерни материали, а от друга - геосинтетичните материали са инертни и не оказват вредно въздействие върху околната среда..

 

ПРОДУКТИ

Биориентирани геомрежи TENAX LBO SAMP; TENAX LBO HM

Тридименсионална геомрежа TENAX 3D Grid XL

Геокомпозити TENAX GT 
Многопластови геомрежи TENAX MS 

 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ: 

 • Армирана основа на пътни и железопътни конструкции, летища, паркинги и площади
 • Армирана база върху слаба основа под фундаментите на сгради и съоръжения
 • Армирана основа под насипи, диги, депа и др. РЕАЛИЗИРАНИ ОБЕКТИ »
RANKONIC - Design & Construction

Created by BIAnet