Подпорни, укрепителни и декоративни стени от габиони

начало : Проекти: Подпорни, укрепителни и декоративни стени от габиони
Резиденшъл Парк София, 2008 – 2009г.

Подпорни и декоративни стени от габиони, армирани насипи и дренажи

RANKONIC - Design & Construction

Created by BIAnet